LedenlijstFeenstra Dakbedekking

De Alde Mar 13
9035 VP DRONRIJP
T: 0517-239797
E: w.feenstra@fdd.frl
W: http://www.fdd.frl

Fides Diensten / Administratieve en Fiscale ondersteuning

Voorstraat 91
8861 BJ Harlingen
T: 0517-413356
E: harlingen@fidesdiensten.nl
W: http://www.fidesdiensten.nl

Flevodruk Harlingen B.V.

Postbus 8
8860 AA HARLINGEN
T: 0517-430043
E: jurgen@fh.nl
W: http://www.fh.nl

fotografie joan van de brug

Dijkstraat 42
8801 LW Franeker
T: 06-22785670
E: contact@joanvdbrug.nl
W: http://www.joanvdbrug.nl

Friemann Management en Advies

Galemawei 9
8842 LE Wjelsrijp
T: 06-15056076
E: jan@friemannadvies.nl
W: http://

Friesland IT

De Alde Mar 2
9035 VP DRONRIJP
T: 088-4004400
E: klaas@frieslandit.nl
W: https://frieslandit.nl

Frisia Zout B.V.

Lange Lijnbaan 15
8861 NW HARLINGEN
T: 0517-492439
E: d.van.tuinen@esco-salt.com
W: http://www.frisiazout.nl

Frythermo B.V.

De Vang 4
8801 RB Franeker
T: 0517-384959
E: info@frythermo.nl
W: http://www.frythermo.nl

Fysio De Trije

Jan Rodenhuisplein 3
8801ET Franeker
T: 0611177815
E: alex@fysiodetrije.nl
W: http://www.fysiodetrije.nl

Fysiotherapie John Poelstra

Jan de Haanstraat 1
8801 VE FRANEKER
T: 0517
E: poels379@planet.nl
W: http://